Zavřít zavřít
zavřít
Vyhledávání:

PRODUKTY

nákupní košík
V košíku máte 0 produktů v celkové hodnotě 0,- Kč

zobrazit obsah košíku
 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1/2014
účinné od 1. 1. 2014, Moto - David s.r.o.

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Moto - David s.r.o.,
s registrovaným sídlem Praha 3, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136289, IČO:283 63 931; adresa pro doručování:
Moto - David s.r.o., Košťálov 197, PSČ 512 02, tel.:602 369 589, e-mail: davidmoto@seznam.cz
(„Společnost") a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní
smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží
převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.2 Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost
a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva
a nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi
jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto
Obchodních podmínek.

1.3 Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto
Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele
v rozsahu požadovaném dle ObčZ.

2. POJMY

2.1 V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující
význam:
(a) „Ceník"
znamená aktuální ceník zboží ke dni uzavření individuální Kupní smlouvy, který je zveřejněný
na adrese www.moto-david.eu. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku.
Odběratel není povinen k odkupu zboží.
(b)
„E-shop"
znamená webovou stránku Společnosti www.moto-david.eu, která umožňuje Odběrateli
vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím internetu Společnosti;
(c)
„Kupní cena"
znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou
je Odběratel povinen zaplatit Společnosti za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani
Vratnou zálohu dle čl. 9.1 Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu
s Kupní cenou dle článku 6.
(d)
„Kupní smlouva"
znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl.
Občanského zákoníku.
(e)
„Odběratel" nebo „Kupující"
znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností
uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku.
(f)
„Obchodní podmínky"
znamenají tyto Obchodní podmínky č. 1/2014 účinné od 1. 1. 2014.
(g)
„Občanský zákoník"
znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(h)
„Objednávka"
znamená návrh k uzavření individuální Kupní smlouvy učiněný Objednatelem
Společnosti.
(i)
„Rámcová smlouva"
znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách zboží, jejímž
předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách
Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;
(j)
„Spotřebitel"
znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
(k)
„Zboží"
znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném
ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem
Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém
z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do motocyklů, příslušenství a doplňky
k motocyklům, motorové oleje a maziva.
(l)
„Dokumentace ke zboží"
znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci/ montáži, technické specifikace,
bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě
poskytovány Kupujícímu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupní smlouvu lze uzavřít:
(a) písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím
a jejím písemným odsouhlasením Společností.
(b) ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností.
(c) konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo
písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého
vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

3.2 Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu
(za podmínek uvedených v článku 10 Obchodních podmínek). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem
odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím,
že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce
(a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího).
V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
3.3 Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení
Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak bez jakéhokoli omezení.

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1 Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna nebo
bydliště Kupujícího.

5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1 Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z maloobchodních cen poskytuje Společnost
registrovaným zákazníkům (servisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení živnostenského
listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého
obratu. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen. O takové změně je Společnost Kupujícího povinna
informovat v dostatečném předstihu a Kupující má obdobná práva jako ta uvedená v článku 12.2 těchto
Obchodních podmínek.
5.2 Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného
v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech
či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře,
který Kupující podepisuje při dodání Zboží.
5.3 V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné.
5.4 Společnost používá k dodání Zboží Kupujícímu dopravce. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno
dopravné ve výši 150 Kč. 

5.5 Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již
zahrnuto v dopravném.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1 Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, a to v hotovosti nebo bezhotovostním
převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře/proformafaktuře.
6.2 Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví
něco jiného, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za
každý kalendářní den prodlení.
6.3 V případě, kdy je Kupující v prodlení s platbou Kupní ceny za Zboží v souladu s ustanovením § 1970
Občanského zákoníku přísluší Společnosti nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za
každý den prodlení.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1 Svým podpisem a zaplacením dobírkové částky přepravci stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před
podpisem a zaplacením dobírkové částky. Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a nebo kvalitativní
vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo
k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.
7.2 Kupující je oprávněn vrátit Společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním
nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál faktury a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů
od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 100 %. Společnost má právo
odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího.
Kupující však vždy odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak,
než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1 Na Zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která
počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Na některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností
buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) je poskytována záruka za jakost v délce trvání
36 měsíců ode dne jeho dodání. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské
činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), může záruční doba u některého sortimentu Zboží
(výslovně označeného Společností buď na obalu Zboží, nebo v dokumentaci ke Zboží) činit dobu kratší
než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců).
8.2 Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem Moto - David s.r.o. a příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno na adrese provozovny Společnosti Moto - David s.r.o., Košťálov 197, 51202, a to pouze
v záruční lhůtě a pouze kompletní s vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem.
Reklamační protokol Společnost zašle na vyžádání. Reklamační řád je uveřejněn na www.moto-david.eu. Společnost vyřídí
reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním
technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude
Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně.
8.3 Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující zjistit při prohlídce
Zboží dle článku 7.1 Obchodních podmínek bezprostředně po dodání Zboží a tyto vady ihned
neoznámil Společnosti, na Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním
Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci. Je Kupující oprávněn vady, které
by jinak mohl zjistit při prohlídce dle článku 7.1 Obchodních podmínek, oprávněn reklamovat.
Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

9. ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

9.1 Společnost může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele
Společnosti, požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50 % konečné Kupní ceny.

10. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

10.1 Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu.
10.2 Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti
uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru
Objednávky - množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu apod., žádat Kupujícího
o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně
(případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za
neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Společnost
neprodleně potvrdí obdržení Objednávky.
10.3 V případě Objednávky prostřednictvím E-shopu jsou Společnost i Kupující oprávněni od objednávky
odstoupit, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy.
10.4 Je-li Zákazník Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu nebo
jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku,
odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli
sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo
e-mailem davidmoto@seznam.cz.
10.5 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.
10.6 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní
cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal,
stejným způsobem. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu
Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.
10.7 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při
přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím.
Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto
Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Společností
shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů)
pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových
službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje
budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním
zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv (např.
dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na
vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že
mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn
po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných
osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu
může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb
elektronických komunikací. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách
a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

11.2 Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na
Adresu: davidmoto@seznam.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující
oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu davidmoto@seznam.cz.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Obchodních podmínek Společnosti mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

12.2 Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Dodavatele ode dne podpisu příslušné Kupní
smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo
zrušit vydáním nových Obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. V případě
uzavřené Rámcové smlouvy je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového,
změněného nebo doplněného znění Obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede
dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo
doplněné znění Obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti
změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí,
že s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu
účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových Obchodních podmínek. Nesouhlasí-li
Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním Obchodních podmínek, je oprávněn Smlouvu
ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve tří měsíční výpovědní lhůtě počínající běžet od
doručení nesouhlasu. Během této výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou smluvní
strany povinny si uhradit vzájemné závazky vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy
a jednotlivých Kupních smluv.

12.3 Podpisem Rámcové smlouvy nebo Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem Obchodních
podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných
pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.

12.4 Smluvní strany vylučují možnost uzavření Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy
nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského
zákoníku se neuplatní.

 

Reklamační řád společnosti Moto - David s.r.o.
účinné od 1. 1. 2014
1.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1
Tento reklamační řád („Reklamační řád") se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv
na spotřební Zboží mezi společností Moto - David s.r.o., IČO: 283 63 931, se sídlem Praha
3, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 136289, a koncovým zákazníkem - spotřebitelem („Kupující"),
a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a Kupujícím na nové
Zboží („Kupní smlouva"), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě. Pro
vyloučení pochybností platí, že za Kupní smlouvu se považuje také smlouva uzavřená mezi
Společností a Kupujícím pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím
internetového obchodu Společnosti.
1.2
Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v Občanském zákoníku a v zákoně
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.3
Tento Reklamační řád se přiměřeně použije také v případě, kdy Kupující není spotřebitelem ve
smyslu § 419 Občanského zákoníku, není-li v Kupní smlouvě, Reklamačním řádu nebo mezi
stranami dohodnuto jinak.
2.
POJMY
2.1
V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem,
není-li výslovně stanoveno jinak, následující význam:
(a)
„Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný
na adrese www.moto-david.eu.
Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za
součást těchto Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v
Ceníku; spotřebitel je o ceně Zboží před uzavřením Kupní smlouvy vždy řádně informován;
(b)
„Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky,
kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje
dopravné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná
záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou;
(c)
„Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu uzavřenou
v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku;
(d) „Kupující" má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;
(e)
„Obchodní podmínky" znamená dokument Společnosti - „Obchodní podmínky č.1/2014 ",
který je nedílnou součástí každé Kupní smlouvy a Kupující byl s jeho obsahem seznámen;
(f)
„Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který
Společnosti došel ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku;
(g)
„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;
(h) „Společnost" má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;
(i)
„Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění
platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou
předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny
v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do motocyklů,
příslušenství a doplňky k motocyklům, motorové oleje a maziva.
3.
ZÁRUČNÍ DOBA
3.1
Společnost odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží při převzetí Kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s Kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Společností, výrobcem nebo dodavatelem Společnosti popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údaji uvedenými na obalu Zboží či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.
3.2
V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném
transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu tuto
skutečnost oznámit Společnosti.
3.3
Na Zboží a ostatní produkty nabízené a prodávané Společností je zpravidla poskytována
záruka za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jejich převzetí. Na
některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností) je poskytována záruka za jakost
v délce 36 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba může být Společností
upravena i na kratší lhůtu, a to zpravidla na 12 nebo 6 měsíců pro určitý druh prodávaného
Zboží, pokud to neodporuje občanskému zákoníku (např. u použitého spotřebního Zboží).
3.4
Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné Reklamace do jejího vyřízení.
3.5
Kupující je povinen před podpisem faktury Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. Před další instalací, případně povrchovou úpravou Zboží je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem
a zda správně pasuje (dosedá) na motocyklu.
3.6
Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s článkem 3.2 tohoto Reklamačního řádu či
mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené
Obchodními podmínkami) Společnosti.
3.7
Záruka se vztahuje pouze na vady, které se vyskytnou u Zboží v záruční době poskytované
Společností. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci, ke kterému došlo jejím
obvyklým užíváním. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození věcí způsobené chybnou montáží, používáním jiným způsobem a k jiným účelům, než k jakému je určena (viz návod k použití). Stejně tak se záruka nevztahuje na ty výrobky prodávané Společností, jejichž způsob a správné použití vyžaduje odbornou péči, údržbu, správné uskladnění aj., když bude zjištěno, že tyto podmínky byly Kupujícím porušeny díky zanedbání odborné péče, špatné údržbě nebo nesprávnému použití a uskladnění mohou mít značný vliv na správné použití zakoupeného výrobku.
3.8
Vyžaduje-li to povaha a vlastnost zakoupeného výrobku, je povinnost reklamujícího
předložit doklad o odborné montáži např. z motoservisu. V určitých případech bude Společnost požadovat fotodokumentaci, a to vždy s ohledem na danou reklamaci.
3.9
Pro řádné posouzení vady a vyřízení reklamace u reklamovaného Zboží je Kupující je při
reklamaci povinen:
(a)
doložit vadné Zboží,
(b)
prokázat, kdy Zboží zakoupil u Společnosti, například předložením dokladu o zaplacení
Zboží, účtenky nebo záručního listu či jiným prokazatelným způsobem,
(c)
doložit doklad o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou
montáž, tzn. není motoservisem nebo osobou s oprávněním k provádění motoopravárenské
činnosti, a je-li Zboží k odborné montáži určeno a bylo namontováno,
(d)
předat Společnosti funkční kontakt na svou osobu nebo na osobu, která Kupujícího
zastupuje (telefonní spojení nebo e-mail), Společnost je oprávněna použít tento kontakt za
účelem komunikace s Kupujícím o průběhu a vyřízení reklamace,
(e)
u Zboží, které je označeno výrobním číslem (např. moto baterie apod.), uvést toto číslo do reklamačního protokolu,
(f)
doložit u motocyklů servisní knížku nebo záruční list za účelemprokázání předepsané údržby těchto výrobků,
(g)
moto baterie předat Společnosti plně nabité (nutné pro objektivní diagnostiku moto baterie), v opačném případě může být Zákazníkovi účtován při neoprávněné
reklamaci poplatek za údržbu moto baterie ve výši 150 Kč vč. DPH.
3.10
V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal Zboží určují rozdílné délky záruční
doby, platí doba z nich nejdelší.
4.
NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
4.1
Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost jen na Zboží, které má
vady a bylo zakoupené na provozovně, nebo prostřednictvím internetového obchodu www.moto-david.eu.
4.2
Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v článku 3.1 tohoto Reklamačního řádu, má Kupující
právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění
vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat
i dodání nového Zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy.
4.3
Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit a Kupujícímu
bude za těchto okolností vyplacena původní Kupní cena v hotovosti v místě reklamace.
4.4
Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží
bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nové
Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Společnost
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo
značné obtíže. Vyřídí-li se reklamace Zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi
Kupní cenou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen Kupujícímu v místě uplatnění
reklamace v hotovosti, pokud se se Společností nedohodne jinak.
5.
PRŮBĚH REKLAMACE
5.1
Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na Zboží
vyskytla, a to v průběhu záruční doby dle článku 3.3 tohoto Reklamačního řádu výše.
5.2
Společnost je povinna o reklamaci rozhodnout (rozhodnutím se rozumí způsob řešení reklamace)
ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená, podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady.
5.3
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se Společnost nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě Společnost též
vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. V případě, že Kupujícím není spotřebitel,
neuplatní se lhůty uvedené v článcích 5.2 a 5.3 tohoto Reklamačního řádu, ale Společnost se
zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě po nezbytně nutnou dobu s ohledem na
odborné posouzení Zboží dodavateli nebo výrobci.
5.4
Kupující uplatňuje reklamaci nejlépe na provozovně Společnosti, nebo odešle reklamované zboží na provozovnu Společnosti prostřednictvím přepravní služby.
5.5 Osoba vyřizující reklamace, tj. pověřený pracovník Společnosti, je povinna
Kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení
o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje
i na jiné osoby určené k provedení opravy.
5.6 Společnost může reklamaci posoudit:
(a) přímo na své provozovně,
(b)předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení,
(c) předáním záručnímu servisu na posouzení, případně opravit.
5.7 Společnost zamítne Reklamaci:
(a)
má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle zákona nebo Kupní smlouvy
neodpovídá;
(b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době;
(c)
v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním, vada
vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo
účelem, pro který se Zboží obvykle používá;
(d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna;
(e) Zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno.
5.9
U Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší Kupní
cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím.
6.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1
Přílohou tohoto Reklamačního řádu je Reklamační protokol (na vyžádání podle druhu zboží Společnost zašle Reklamační protokol Kupujícímu s postupem na jeho vyplění) 6.2. Znění tohoto Reklamačního řádu může Společnost kdykoli měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených
před účinností nového Reklamačního řádu.
6.3
Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.

 
zpět
© 2008 MOTO-DAVID | designed by tatoVIZE | powered by WD Solution